Фізична особа підприємець (ФОП) Гончарова Вікторія Олександрівна (далі – “Виконавець”), зареєстрована та чинна відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, які надає Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://psiholog.in.ua, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Програми відповідного Курсу.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку або його повнолітній представник і здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

1.7. Курс — виражений у вигляді сеансів психотерапії, комплекс консультаційних послуг, вкладених у вирішення психологічної проблеми чи завдання Користувача.

1.8. Програма психотерапії — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають, у тому числі, але не виключно, такі умови:

1.8.1. Детальне інформування про сутність послуги, обмеження та вимоги;

1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Курсу;

1.8.3. Вартість курсу.

1.8.4. Порядок оплати тощо.

1.9. Онлайн терапія – така форма доступу Користувача до послуги, при якому послуга здійснюється за допомогою аудіо- та відеозв’язку.

2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві послуги у сфері психологічної допомоги та консультування, а саме організацію проходження Користувачем Курсу психотерапії або разової консультації на платній основі відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується сплатити Виконавцю вартість Консультації, яка їм купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (формат, суть, кількість годин чи графік консультацій тощо) Курсу консультацій погоджується Сторонами заздалегідь.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує жодних фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Консультацій, придбаних у Виконавця у своїй діяльності.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем, отриманих внаслідок отримання Консультацій та Курсів консультацій, не можуть бути пред’явлені Виконавцю. Відповідальність за використання отриманих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.
3. Умови надання послуг.
3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді очної Консультації в кабінеті або у формі дистанційної Консультації, згідно з планом та розкладом (графіком) консультацій, розроблених Виконавцем та погодженим з Користувачем.

3.2. Термін (графік) консультування визначається відповідно до Програми Консультацій і може бути збільшений або зменшений за згодою сторін. Користувач має право припинити користуватись Послугами у будь-який час після оплати минулої Консультації.

3.3. Акцептом цього Договору визнається повна оплата Клієнтом вартості відповідної Консультації та означає повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач за телефоном, месенджером або на сайті Виконавця вибирає товар Консультація та знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідної кількості товару «Консультацій» Користувач в обумовленому з Виконавцем порядку здійснює оплату.

3.5.3. Якщо Консультація надається у дистанційному форматі (телефонному, онлайн-аудіо- та відеозв’язку), то перед початком такої Консультації Користувач отримує посилання на оплату Послуги, яка буде надіслана на Електронну пошту або Месенджер Користувача.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації та виконання Консультації, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

4. Права та обов’язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:

4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором або відповідною Програмою Курсу.

4.1.3. Скасувати, переривати чи переносити будь-які Курси та Консультації, змінювати їх тривалість, значення.
4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити план Консультацій; організувати проведення Консультацій;

5. Права та обов’язки Користувача.
5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Курсу Консультацій.

5.2. Користувач зобов’язується:
5.2.1. Добросовісно ставитися до програми Консультацій, відвідувати консультації очно або онлайн, не пропускати їх без поважних причин.

5.2.2. У разі пропуску Консультації з боку Користувача Користувач зобов’язаний сплатити повну вартість Консультації. Оплата пропущеної Консультації є невід’ємною частиною терапії. Оплата пропущеної консультації не стягується у разі попереднього повідомлення про відміну чи перенесення більш ніж за 1 день.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

5.2.5. Утриматися в процесі проходження курсу від дій, які:

5.2.5.1. можуть призвести до пошкодження майна власників чи користувачів приміщення, у якому проводиться Курс.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, у тому числі кривдять присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створення шуму за допомогою пристроїв тощо.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб чи лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

5.2.5.5. виявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою записування процесу Консультацій.

Вартість послуг та порядок оплати.
6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму оплачених Користувачем Консультацій.

6.2. Вартість конкретної Консультації визначається Виконавцем та повідомляється особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця за допомогою оплати на сайті або готівкою.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за завершені консультації, якщо Користувач згодом відмовився від Послуг.
6.5. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця проведені Консультації у такому разі не компенсуються.

7. Відповідальність Сторін.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ЗВ’ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ЯВНИХ АБО ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТІМ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИГОДНОСТІ, ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛІВ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІВ, А ТАКОЖ ГАРАНТ АБО ЗВИЧАЙ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ. Окрім ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ЗВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ЗВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОРИСТУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано витрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Користувача до Послуг та їх використання або неможливість такого доступу або використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох таких сум: 55 дол. США або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх 10 днів.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не лише призупинити надання послуг, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.

8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 1 місяць кожна із сторін має право ініціювати припинення Договору.
9. Припинення Договору.
9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договіру.

9.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. Обробка персональних даних.
10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

11. Термін дії Оферти.
11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Прикінцеві положення.
13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене у ст. 14 цього Договору.

13.4. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Реквізити Виконавця.
Виконавець: ФОП Гончарова Вікторія Олександрівна.